بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

لوله گالوانیزه درزدار رزوه ای سایز اسمی 4 اینچ وزن متوسط ( نمره 10، قطر خارجی 114.1 میلیمتر و ضخامت 4.5 میلیمتر ) استاندارد BS 1387 Medium

Welded Galvanized Pipe NPS 4" Medium Weight Screwed and Socketed ( OD 114.1mm, THK 4.5mm ) Wall Specified to BS 1387لوله گالوانیزه درزدار رزوه ای سایز اسمی 4 اینچ وزن متوسط ( نمره 10، قطر خارجی 114.1 میلیمتر و ضخامت 4.5 میلیمتر ) استاندارد BS 1387 Medium با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Welded Galvanized Pipe NPS 4" Medium Weight Screwed and Socketed ( OD 114.1mm, THK 4.5mm ) Wall Specified to BS 1387

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :شاخه شش متری

شناسه محصول در سیستم
451378


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک )
System of Units
سایز اسمی لوله ( NPS )
4
Nominal Pipe Size ( NPS )
سایز اسمی لوله ( DN )
100
Nominal Pipe Size ( DN )
نمره لوله
10
Pipe Score
قطر خارجی لوله ( OD ) ( میلیمتر )
114.1
Outside Diameter ( OD ) ( mm )
قطر خارجی لوله ( OD ) ( اینچ )
4.493
Outside Diameter ( OD ) ( inch )
ضخامت دیواره لوله ( .W.T ) ( میلیمتر )
4.5
Wall Thickness ( W.T. ) ( mm )
ضخامت دیواره لوله ( .W.T ) ( اینچ )
0.177
Wall Thickness ( W.T. ) ( inch )
اسکجول لوله
****
Pipe Schedule
شاخص استاندارد ضخامت
****
Pipe Schedule designation
PSL لوله
****
Pipe Product Specification Level
قطر داخلی لوله ( ID ) ( میلیمتر )
105.1
Inside Diameter ( ID ) ( mm )
قطر داخلی لوله ( ID ) ( اینچ )
4.139
Inside Diameter ( ID ) ( inch )
وزن واحد طول ( کیلوگرم بر متر )
12.78
Weight Per Unit Length ( kg/m )
وزن واحد طول ( پوند بر فوت )
8.59
Weight Per Unit Length ( lb/ft )
آرایش انتهایی لوله
رزوه ای ( Screwed and Socketed )
End Pipe
روش های اتصال لوله
فلنج و اتصالات رزوه ای
Pipe Jointing Methods
طول رزوه شده لوله بر مبنای استاندارد ( میلیمتر )
39.3
Thread Engagement ( mm )
طول رزوه شده لوله بر مبنای استاندارد ( اینچ )
1.547
Thread Engagement ( inch )
گام رزوه ( p ) ( میلیمتر )
2.309
Pitch ( p ) ( mm )
دنده در اینچ ( TPI )
11
Threads Per Inch ( TPI )
عمق بوشن مورد استفاده بر مبنای استاندارد ( میلیمتر )
87
Socket Depth ( mm )
عمق بوشن مورد استفاده بر مبنای استاندارد ( اینچ )
3.4251968503937
Socket Depth ( inch )
جنس لوله
فولاد کم کربن ( آهنی )
Pipe Material
نوع درز جوش
درز مستقیم
Type of Seam
نوع پوشش گالوانیزه
گالوانیزه گرم
Type of Galvanized Coating
ضخامت پوشش موضعی ( میکرومتر )
56
Local Coating Thickness ( µm )
ضخامت پوشش موضعی ( میل )
2.2
Local Coating Thickness ( mils )
مقدار بر سطح پوشش موضعی ( گرم بر متر مربع )
400
Local Coating Mass ( g/m2 )
مقدار بر سطح پوشش موضعی ( اونس بر فوت مربع )
1.3
Local Coating Mass ( oz/ft2 )
فشار کاری لوله ( بار )
17 >
Pipe Working Pressure ( bar )
فشار کاری لوله ( پوند بر اینچ مربع )
250 >
Pipe Working Pressure ( psi )
محدوده دمای کاری لوله ( سانتیگراد )
max 105 ° C
Working Temperature Range ( ͦC )
محدوده دمای کاری لوله ( فارنهایت )
max 220 ° F
Working Temperature Range ( ͦF )
نوع جوش
Electric Resistance Welded ( ERW )
Type of Weld
ضریب کارایی جوش ( Ej )
0.85
Weld Efficiency Factor ( Ej )
ضریب کاهش استحکام جوش ( W )
***
Weld Strength Reduction Factor ( W )
محدوده طول تولید ( متر )
SRL 4 - 7
Manufacturing Length Range ( m )
محدوده طول تولید ( فوت )
SRL 13 - 23
Manufacturing Length Range ( ft )
نرم طول تولید ( متر )
SRL 6
Normal Manufacturing Length ( m )
نرم طول تولید ( فوت )
SRL 20
Normal Manufacturing Length ( ft )
وزن یک شاخه ( کیلوگرم )
SRL 76.68
Weight Of A Full Length ( kg )
وزن یک شاخه ( پوند )
SRL 171.80
Weight Of A Full Length ( lbs )
نوع تولید
درزدار ( درز جوش )
Manufacturing Type
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد لوله
BS 1387
Pipe Standard
گرید لوله
M
Pipe Grade
رده لوله
****
Pipe schedule
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد ایران
ISIRI 3765 / ISIRI 3360
Iranian Standard
استاندارد آمریکا
( ASTM A53. Gr A ) / ( SA-53, Gr A in ASME SEC2 ) / ( API 5L, Gr A )
American Standard
استانداردهای اروپا
( BS 3601 : انگلیس ) / ( DIN 2440, St 37.2 : آلمان ) / ( EN 10255 :اروپایی )
European Standards
سایر استانداردها
( ISO 65 : بین المللی ) / ( JIS G3452 :ژاپن ) / ( KS D3507 :کره )
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل قطر خارجی لوله ( میلیمتر )
113.3
Min External Diameter ( mm )
حداکثر قطر خارجی لوله ( میلیمتر )
114.9
Max External Diameter ( mm )
حداقل قطر خارجی لوله ( اینچ )
4.461
Min External Diameter ( inch )
حداکثر قطر خارجی لوله ( اینچ )
4.524
Max External Diameter ( inch )
حداقل ضخامت دیواره لوله ( میلیمتر )
4.1
Min Wall Thickness ( mm )
حداکثر ضخامت دیواره لوله ( میلیمتر )
وابسته به حداکثر مقدار وزن طبق استاندارد
Max Wall Thickness ( mm )
حداقل ضخامت دیواره لوله ( اینچ )
0.155
Min Wall Thickness ( inch )
حداکثر ضخامت دیواره لوله ( اینچ )
وابسته به حداکثر مقدار وزن طبق استاندارد
Max Wall Thickness ( inch )
حداقل طول لوله ( متر )
-0.0 mm
Min Pipe Length ( m )
حداکثر طول لوله ( متر )
+6.0 mm
Max Pipe Length ( m )
حداقل طول لوله ( فوت )
-0.000 inch
Min Pipe Length ( ft )
حداکثر طول لوله ( فوت )
+0.250 inch
Max Pipe Length ( ft )
حداقل وزن واحد طول ( کیلوگرم بر متر )
11.758
Min Weight Per Unit Length ( kg/m )
حداکثر وزن واحد طول ( کیلوگرم بر متر )
14.058
Max Weight Per Unit Length ( kg/m )
حداقل وزن واحد طول ( پوند بر فوت )
7.903
Min Weight Per Unit Length ( lb/ft )
حداکثر وزن واحد طول ( پوند بر فوت )
9.449
Max Weight Per Unit Length ( lb/ft )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
حداقل استحکام کششی ( MPa )
320
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( ksi )
46
Min Tensile Strength ( ksi )
حداکثر استحکام کششی ( MPa )
460
Max Tensile Strength ( MPa )
حداکثر استحکام کششی ( ksi )
67
Max Tensile Strength ( ksi )
حداقل استحکام تسلیم ( MPa )
195
Min Yield Strength ( Mpa )
حداقل استحکام تسلیم ( ksi )
28
Min Yield Strength ( ksi )
حداکثر استحکام تسلیم ( MPa )
****
Max Yield Strength ( MPa )
حداکثر استحکام تسلیم ( ksi )
****
Max Yield Strength ( ksi )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی استاندارد ( بار )
50
Standard Hydrostatic Test Pressure ( bar )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی استاندارد ( پوند بر اینچ مربع )
700
Standard Hydrostatic Test Pressure ( psi )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی متناوب ( بار )
****
Alternate Hydrostatic Test Pressure ( bar )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی متناوب ( پوند بر اینچ مربع )
****
Alternate Hydrostatic Test Pressure ( psi )
حداقل فشار تسلیم ( بار )
154
Internal Pressure At Minimum Yield ( bar )
حداقل فشار تسلیم ( پوند بر اینچ مربع )
2206
Internal Pressure At Minimum Yield ( psi )
حد فشار نهایی ( بار )
252
Ultimate Burst Pressure ( bar )
حد فشار نهایی ( پوند بر اینچ مربع )
3624
Ultimate Burst Pressure ( psi )
حداقل درجه سختی راکول
***
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
B78.8
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
***
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
143
Max Brinell Hardness
زبری سطح داخلی لوله ( e ) ( میلیمتر )
0.025 - 0.15 mm
Pipe Absolute Roughness Value ( e ) ( mm )
زبری سطح داخلی لوله ( e ) ( اینچ )
0.00098 - 0.00591
Pipe Absolute Roughness Value ( e ) ( inch )
زبری نسبی ( e/D )
0.00105
Relative Pipe Roughness ( e/D )
درصد افزایش طول
20% on gauge Length L0=5.65 √ S0.A ( min )
Elongation Percentage
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
آزمون پوشش مقاوم خوردگی
Copper Sulphate test
Corrosion Resistant Coating Test
میزان خوردگی مجاز
0.8 - 2.0 mm
Corrosion Allowance
مواد خورنده لوله
Hydroxide ( OH-) / Sodium Hydroxide ( NaOH ) / Nitrate ( NO3- ) / Amine / Hydrogen Sulfide ( H2S ) / Caustic / Hydrogen ( H ) / Sea Water
Pipe Corrosive Substances
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد لوله % ( C )
max 0.20
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد لوله % ( Mn )
max 1.20
Manganese Percentage
مقدار گوگرد در مواد لوله % ( S )
max 0.045
Sulfur Percentage
مقدار فسفر در مواد لوله % ( P )
max 0.045
Phosphorus Percentage
مقدار سیلیسیم در مواد لوله % ( Si )
****
Silicium Percentage
مقدار کروم در مواد لوله % ( Cr )
****
Chromium Percentage
مقدار مس در مواد لوله % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار مولیبدن در مواد لوله % ( Mo )
****
Molybdenum Percentage
مقدار نیکل در مواد لوله % ( Ni )
****
Nickel Percentage
مقدار وانادیوم در مواد لوله % ( V )
****
Vanadium Percentage
مقدار کلومبیوم در مواد لوله % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار آلومینیوم در مواد لوله % ( Al )
****
Aluminium Percentage
مقدار کبالت در مواد لوله % ( Co )
****
Cobalt Percentage
درصد سایر عناصر در مواد لوله
****
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
ماشینکاری
موجود
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
***
Manufacturing Methods
علامت گذاری های روی لوله
***
Pipe Marking Symbol
تعداد لوله در هر بندیل
***
Number of Pipes per Package

کاربرد این لوله درزدار در ساختمانهای مسکونی و تجاری و در سیستمهای انتقال آب سرد و گرم، سرمایش و گرمایش، تهویه مطبوع و سیستم گاز رسانی ساختمان برای انتقال عادی بخار، گاز، هوا و آب است.

This Welded pipe is used in residential and commercial buildings and transport systems, hot and cold water , heating and cooling systems to transfer gas ordinary building steam , HVAC, gas , air and water.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351