بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان شعاع بلند LR فولاد آلیاژی BW سایز 16 اینچ رده 40 استاندارد ASTM A234 / ASME B16.9 گرید WP91

Buttwelding Elbow 90 Deg Seamless Long Radius Alloy Steel NPS 16" SCH 40 Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A234 Grade WP91زانو جوشی 90 درجه مانیسمان شعاع بلند LR فولاد آلیاژی BW سایز 16 اینچ رده 40 استاندارد ASTM A234 / ASME B16.9 گرید WP91 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Buttwelding Elbow 90 Deg Seamless Long Radius Alloy Steel NPS 16" SCH 40 Wall Specified to ASME B16.9 / ASTM A234 Grade WP91

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :عدد

شناسه محصول در سیستم
320152


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک ) - US ( اینچی )
System of Units
اندازه اسمی زانو ( NPS )
16
Nominal Pipe Size ( NPS )
اندازه اسمی زانو ( DN )
400
Diameter Nominal ( DN )
زاویه تغییر جهت جریان ( درجه )
90
Angle Change of Flow Direction ( Deg )
قطر خارجی زانو در محل پخ ( D ) ( میلیمتر )
406.4
Outside Diameter at Bevel ( D ) ( mm )
قطر خارجی زانو در محل پخ ( D ) ( اینچ )
16
Outside Diameter at Bevel ( D ) ( inch )
ضخامت دیواره زانو ( .W.T ) ( میلیمتر )
12.70
Wall Thickness ( W.T. ) ( mm )
ضخامت دیواره زانو ( .W.T ) ( اینچ )
0.5
Wall Thickness ( W.T. ) ( inch )
قطر داخلی زانو در لبه انتهایی ( d ) ( میلیمتر )
381
Inside Diameter at End ( d ) ( mm )
قطر داخلی زانو در لبه انتهایی ( d ) ( اینچ )
15
Inside Diameter at End ( d ) ( inch )
فاصله مرکز تا انتهای زانو ( A یا B ) ( میلیمتر )
610
Center-to-End ( A or B ) ( mm )
فاصله مرکز تا انتهای زانو ( A یا B ) ( اینچ )
24
Center-to-End ( A or B ) ( inch )
فاصله مرکز تا مرکز زانو ( O ) ( میلیمتر )
****
Center-to-Center ( O ) ( mm )
فاصله مرکز تا مرکز زانو ( O ) ( اینچ )
****
Center-to-Center ( O ) ( inch )
فاصله پشت تا روی زانو ( K ) ( میلیمتر )
****
Back-to-Face ( K ) ( mm )
فاصله پشت تا روی زانو ( K ) ( اینچ )
****
Back-to-Face ( K ) ( inch )
اندازه شعاع زانو ( R ) ( میلیمتر )
610
Elbow Radius ( R ) ( mm )
اندازه شعاع زانو ( R ) ( اینچ )
24
Elbow Radius ( R ) ( inch )
اسکجول بدنه زانو
40
Elbow Schedule
شاخص استاندارد ضخامت
****
Pipe Schedule designation
وزن واحد ( کیلوگرم بر عدد )
124.75
Unit Weight ( kg/Unit )
وزن واحد ( پوند بر عدد )
275.07
Unit Weight ( lb/Unit )
محدوده دمای کاری زانو ( سانتیگراد )
بالاتر از 500
Working Temperature Range ( ͦC )
محدوده دمای کاری زانو ( فارنهایت )
بالاتر از 900
Working Temperature Range ( ͦF )
نوع شعاع زانو
شعاع بلند ( LR )
Elbow Radius Type
آرایش انتهایی زانو
پخ ساده ( Plain Bevel )
Elbow End Preparation
جنس زانو
فولاد آلیاژی
Elbow Material
نوع تولید
بدون درز
Manufacturing Type
نوع پوشش
ندارد
Coating Type
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد زانو
ASTM A234 / ASME B16.9
Elbow Standard
گرید زانو
WP91
Elbow Grade
رده زانو
40
Elbow Schedule
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد ایران
****
Iranian Standard
استاندارد آمریکا
SA-234 Gr WP91 in ASME SEC2 / ANSI B16.9
American Standard
استانداردهای اروپا
( BS EN 10253-2, X10CrMoVNb9-1 : انگلیس ) / ( DIN 2605, X10CrMoVNb9 1 : آلمان )
European Standards
سایر استانداردها
****
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل قطر خارجی زانو در محل پخ ( میلیمتر )
403.2
Min Outside Diameter at Bevel ( mm )
حداکثر قطر خارجی زانو در محل پخ ( میلیمتر )
410.4
Max Outside Diameter at Bevel ( mm )
حداقل قطر خارجی زانو در محل پخ ( اینچ )
15.88
Min Outside Diameter at Bevel ( inch )
حداکثر قطر خارجی زانو در محل پخ ( اینچ )
16.16
Max Outside Diameter at Bevel ( inch )
حداقل قطر داخلی زانو در لبه انتهایی ( میلیمتر )
377.8
Min Inside Diameter at End ( mm )
حداکثر قطر داخلی زانو در لبه انتهایی ( میلیمتر )
384.20
Max Inside Diameter at End ( mm )
حداقل قطر داخلی زانو در لبه انتهایی ( اینچ )
14.88
Min Inside Diameter at End ( inch )
حداکثر قطر داخلی زانو در لبه انتهایی ( اینچ )
15.12
Max Inside Diameter at End ( inch )
حداقل فاصله مرکز تا انتهای زانو ( میلیمتر )
608
Min Center-to-End ( mm )
حداکثر فاصله مرکز تا انتهای زانو ( میلیمتر )
612
Max Center-to-End ( mm )
حداقل فاصله مرکز تا انتهای زانو ( اینچ )
23.91
Min Center-to-End ( inch )
حداکثر فاصله مرکز تا انتهای زانو ( اینچ )
24.09
Max Center-to-End ( inch )
حداقل فاصله مرکز تا مرکز زانو ( میلیمتر )
****
Min Center-to-Center ( mm )
حداکثر فاصله مرکز تا مرکز زانو ( میلیمتر )
****
Max Center-to-Center ( mm )
حداقل فاصله مرکز تا مرکز زانو ( اینچ )
****
Min Center-to-Center ( inch )
حداکثر فاصله مرکز تا مرکز زانو ( اینچ )
****
Max Center-to-Center ( inch )
حداقل فاصله پشت تا روی زانو ( میلیمتر )
****
Min Back-to-Face ( mm )
حداکثر فاصله پشت تا روی زانو ( میلیمتر )
****
Max Back-to-Face ( mm )
حداقل فاصله پشت تا روی زانو ( اینچ )
****
Min Back-to-Face ( inch )
حداکثر فاصله پشت تا روی زانو ( اینچ )
****
Max Back-to-Face ( inch )
تلرانس زاویه ای انتهای زانو ( Q ) ( میلیمتر )
±3
Off Angle Tolerance ( Q ) ( mm )
تلرانس زاویه ای انتهای زانو ( Q ) ( اینچ )
±0.09
Off Angle Tolerance ( Q ) ( inch )
تلرانس زاویه ای وجه زانو ( P ) ( میلیمتر )
±6
Off Plain Tolerance ( P ) ( mm )
تلرانس زاویه ای وجه زانو ( P ) ( اینچ )
±0.25
Off Plain Tolerance ( P ) ( inch )
تلرانس همترازی دو انتهای زانو ( U ) ( میلیمتر )
****
Alignment of Ends ( U ) ( mm )
تلرانس همترازی دو انتهای زانو ( U ) ( اینچ )
****
Alignment of Ends ( U ) ( inch )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
حداقل استحکام کششی ( MPa )
620
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( ksi )
90
Min Tensile Strength ( ksi )
حداکثر استحکام کششی ( MPa )
****
Max Tensile Strength ( MPa )
حداکثر استحکام کششی ( ksi )
****
Max Tensile Strength ( ksi )
حداقل استحکام تسلیم ( MPa )
415
Min Yield Strength ( Mpa )
حداقل استحکام تسلیم ( ksi )
60
Min Yield Strength ( ksi )
حداکثر استحکام تسلیم ( MPa )
****
Max Yield Strength ( MPa )
حداکثر استحکام تسلیم ( ksi )
****
Max Yield Strength ( ksi )
حداقل فشار تست گواه اول ( بار )
426
1st Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه دوم ( بار )
407
2nd Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه سوم ( بار )
388
3th Minimum Proof test Pressure ( bar )
حداقل فشار تست گواه اول ( پوند بر اینچ مربع )
6188
1st Minimum Proof test Pressure ( psi )
حداقل فشار تست گواه دوم ( پوند بر اینچ مربع )
5906
2nd Minimum Proof test Pressure ( psi )
حداقل فشار تست گواه سوم ( پوند بر اینچ مربع )
5625
3th Minimum Proof test Pressure ( psi )
آزمون فشار هیدرواستاتیک استاندارد
Acc. to Para. S54 ASTM A960 / A960M
Standard Hydrostatic Test Pressure
حداقل درجه سختی راکول
B91.5
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
B101.6
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
190
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
250
Max Brinell Hardness
درصد افزایش طول
20 درصد در 4D از نمونه آزمایش
Elongation Percentage
درصد کشیدگی عرضی
13 درصد در 4D از نمونه آزمایش
Transverse Elongation
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
ماکزیمم کربن معادل ( C.E. )
****
Max Carbon Equivalent
میزان خوردگی مجاز
0.5 - 2.0 mm
Corrosion Allowance
مواد خورنده زانو
Hydroxide ( OH-) / Sodium Hydroxide ( NaOH ) / Nitrate ( NO3- ) / Amine / Hydrogen Sulfide ( H2S ) / Caustic / Hydrogen ( H ) / Sea Water
Elbow Corrosive Substances
آزمون های غیر مخرب ( NDT )
آزمون رادیوگرافی ( RT )
N/A
Radiography Testing ( RT )
آزمون فراصوت ( UT )
N/A
Ultrasonic Testing ( UT )
آزمون مایعات نافذ ( PT )
N/A
Liquid Penetrant Testing ( PT )
آزمون ذرات مغناطیسی ( MT )
N/A
Magnetic Particle Testing ( MT )
آزمون جریان گردابی ( ECT )
N/A
Eddy Current Testing ( ECT )
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد زانو % ( C )
0.08 - 0.12
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد زانو % ( Mn )
0.30 - 0.60
Manganese Percentage
مقدار فسفر در مواد زانو % ( P )
max 0.020
Phosphorus Percentage
مقدار گوگرد در مواد زانو % ( S )
max 0.010
Sulfur Percentage
مقدار سیلیسیم در مواد زانو % ( Si )
0.20 - 0.50
Silicon Percentage
مقدار کروم در مواد زانو % ( Cr )
8.0 - 9.5
Chromium Percentage
مقدار مولیبدن در مواد زانو % ( Mo )
0.85 - 1.05
Molybdenum Percentage
مقدار نیکل در مواد زانو % ( Ni )
max 0.40
Nickel Percentage
مقدار مس در مواد زانو % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار وانادیوم در مواد زانو % ( V )
0.18 - 0.25
Vanadium Percentage
مقدار کلومبیوم در مواد زانو % ( Cb )
0.06 - .10
Columbium Percentage
مقدار آلومینیوم در مواد زانو % ( Al )
max 0.02
Aluminium Percentage
مقدار تیتانیوم در مواد زانو % ( Ti )
max 0.01
Titanium Percentage
درصد سایر عناصر در مواد زانو
( نیتروژن: Nitrogen ( N ): 0.03 - 0.07 ) / ( زیرکونیوم: Zirconium ( Zr ): max 0.01 )
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
آبکاری گالوانیزه سرد
موجود
Electrolysis Deposit
پوشش گالوانیزه گرم
موجود
Hot Dip Galvanized
پوشش های غیر فلزی
موجود
Non-metallic Coating
ماشینکاری
موجود
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
Forging or Shaping by Hammering, Pressing, Piercing, Extruding, Upsetting, Rolling, Bending, Fusion Welding, Machining
Manufacturing Methods
علامت گذاری های روی زانو
The Manufacturer's Name or Trade Mark / SCH or Nominal Wall Thickness Designation / Size / WP91 / Heat Number
Elbow Marking Symbol
تعداد زانو در هر بسته
Packaging Acc. To ASTM D3951
Number of Elbows per Package

کاربرد این زانوی 90 درجه بدون درز ( مانیسمان ) در انواع سیستم های لوله کشی بخصوص در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع سنگین است. این نوع از زانو برای اتصال به انواع لوله های فولاد آلیاژی و فولاد آلیاژی از جمله لوله های A691, A335, A672, A134, A106, A53 مناسب است.

Application of the Elbow 45 degrees seamless (Mannesman) in a variety of piping systems especially in the oil and gas industry, petrochemical and other heavy industries. This type of Elbow is perfect to connect to a variety of Alloy Steel and alloy steel pipes, including A691, A335, A672, A134, A106, A53.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351