بازدید کننده عزیز سایت دیجی صنعتی هنوز به طور کامل آماده نشده به این معنی که محصولات در جریان قیمت گذاری است.لذا شما فقط می توانید از اطلاعات فنی موجود استفاده نمایید.برای خرید حتما تماس بگیرید.

لوله گالوانیزه بدون درز ( مانیسمان ) رزوه ای سایز اسمی 3/4 اینچ وزن سنگین ( نمره 2.5، قطر خارجی 26.9 میلیمتر و ضخامت 3.25 میلیمتر ) استاندارد DIN 2441 / St 37.2

Seamless Galvanized Pipe NPS 3/4" Heavy Weight Screwed and Socketed ( OD 26.9mm, THK 3.25mm ) Wall Specified to DIN 2441 / St 37.2لوله گالوانیزه بدون درز ( مانیسمان ) رزوه ای سایز اسمی 3/4 اینچ وزن سنگین ( نمره 2.5، قطر خارجی 26.9 میلیمتر و ضخامت 3.25 میلیمتر ) استاندارد DIN 2441 / St 37.2 با نام صنعتی  محصول مطابق با استاندارد در سیستم موجود می باشد.


Seamless Galvanized Pipe NPS 3/4" Heavy Weight Screwed and Socketed ( OD 26.9mm, THK 3.25mm ) Wall Specified to DIN 2441 / St 37.2

قیمت این محصول 0 ریـــــــــــــال است .
واحد محاسبه قیمت :شاخه شش متری

شناسه محصول در سیستم
410055


مشخصات هندسی ( Geometrical Properties )
سیستم آحاد
SI ( متریک )
System of Units
سایز اسمی لوله ( NPS )
3/4
Nominal Pipe Size ( NPS )
سایز اسمی لوله ( DN )
20
Nominal Pipe Size ( DN )
نمره لوله
2.5
Pipe Score
قطر خارجی لوله ( OD ) ( میلیمتر )
26.9
Outside Diameter ( OD ) ( mm )
قطر خارجی لوله ( OD ) ( اینچ )
1.059
Outside Diameter ( OD ) ( inch )
ضخامت دیواره لوله ( .W.T ) ( میلیمتر )
3.25
Wall Thickness ( W.T. ) ( mm )
ضخامت دیواره لوله ( .W.T ) ( اینچ )
0.128
Wall Thickness ( W.T. ) ( inch )
اسکجول لوله
****
Pipe Schedule
شاخص استاندارد ضخامت
****
Pipe Schedule designation
PSL لوله
****
Pipe Product Specification Level
قطر داخلی لوله ( ID ) ( میلیمتر )
20.4
Inside Diameter ( ID ) ( mm )
قطر داخلی لوله ( ID ) ( اینچ )
0.803
Inside Diameter ( ID ) ( inch )
وزن واحد طول ( کیلوگرم بر متر )
1.91
Weight Per Unit Length ( kg/m )
وزن واحد طول ( پوند بر فوت )
1.28346079
Weight Per Unit Length ( lb/ft )
آرایش انتهایی لوله
رزوه ای ( Threaded )
End Pipe
روش های اتصال لوله
فلنج و اتصالات رزوه ای
Pipe Jointing Methods
طول رزوه شده لوله بر مبنای استاندارد ( میلیمتر )
16.3
Thread Engagement ( mm )
طول رزوه شده لوله بر مبنای استاندارد ( اینچ )
0.642
Thread Engagement ( inch )
گام رزوه ( p ) ( میلیمتر )
1.81
Pitch ( p ) ( mm )
دنده در اینچ ( TPI )
14
Threads Per Inch ( TPI )
عمق بوشن مورد استفاده بر مبنای استاندارد ( میلیمتر )
36
Socket Depth ( mm )
عمق بوشن مورد استفاده بر مبنای استاندارد ( اینچ )
1.41732283464567
Socket Depth ( inch )
جنس لوله
فولاد کم کربن ( آهنی )
Pipe Material
نوع پوشش گالوانیزه
گالوانیزه گرم
Type of Galvanized Coating
ضخامت پوشش موضعی ( میکرومتر )
56
Local Coating Thickness ( µm )
ضخامت پوشش موضعی ( میل )
2.2
Local Coating Thickness ( mils )
مقدار بر سطح پوشش موضعی ( گرم بر متر مربع )
400
Local Coating Mass ( g/m2 )
مقدار بر سطح پوشش موضعی ( اونس بر فوت مربع )
1.3
Local Coating Mass ( oz/ft2 )
فشار کاری لوله ( بار )
< 17
Pipe Working Pressure ( bar )
فشار کاری لوله ( پوند بر اینچ مربع )
< 250
Pipe Working Pressure ( psi )
محدوده دمای کاری لوله ( سانتیگراد )
max 105 ° C
Working Temperature Range ( ͦC )
محدوده دمای کاری لوله ( فارنهایت )
max 220 ° F
Working Temperature Range ( ͦF )
محدوده طول تولید ( متر )
SRL 5 - 7
Manufacturing Length Range ( m )
محدوده طول تولید ( فوت )
SRL 16.4 - 22.9
Manufacturing Length Range ( ft )
نرم طول تولید ( متر )
SRL 6
Normal Manufacturing Length ( m )
نرم طول تولید ( فوت )
SRL 20
Normal Manufacturing Length ( ft )
وزن یک شاخه ( کیلوگرم )
SRL 11.460
Weight Of A Full Length ( kg )
وزن یک شاخه ( پوند )
SRL 25.660
Weight Of A Full Length ( lbs )
نوع تولید
بدون درز ( مانیسمان )
Manufacturing Type
آیتم های جستجو ( Searching Items )
استاندارد لوله
DIN 2441
Pipe Standard
گرید لوله
St 37.2
Pipe Grade
رده لوله
****
Pipe schedule
استانداردهای معادل ( Equivalent Standards )
استاندارد ایران
ISIRI 3360
Iranian Standard
استاندارد آمریکا
( ASTM A53. Gr A ) / ( SA-53, Gr A in ASME SEC2 ) / ( API 5L, Gr A )
American Standard
استانداردهای اروپا
( BS 1387 : انگلیس ) / ( EN 10255 & 10240 :اروپا ) / ( DIN 2444 :آلمان )
European Standards
سایر استانداردها
( ISO 65 : بین المللی ) / ( JIS G3952 & G3132 : ژاپن )
Other Standards
آیتم های قیمت گذاری ( Pricing Items )
پارامتر ارزیابی
1
SystemWeight
تلرانس ها ( Tolerances )
حداقل قطر خارجی لوله ( میلیمتر )
26.5
Min External Diameter ( mm )
حداکثر قطر خارجی لوله ( میلیمتر )
27.3
Max External Diameter ( mm )
حداقل قطر خارجی لوله ( اینچ )
1.043
Min External Diameter ( inch )
حداکثر قطر خارجی لوله ( اینچ )
1.075
Max External Diameter ( inch )
حداقل ضخامت دیواره لوله ( میلیمتر )
2.84
Min Wall Thickness ( mm )
حداکثر ضخامت دیواره لوله ( میلیمتر )
وابسته به حداکثر مقدار وزن طبق استاندارد
Max Wall Thickness ( mm )
حداقل ضخامت دیواره لوله ( اینچ )
0.112
Min Wall Thickness ( inch )
حداکثر ضخامت دیواره لوله ( اینچ )
وابسته به حداکثر مقدار وزن طبق استاندارد
Max Wall Thickness ( inch )
حداقل طول لوله ( متر )
-0.0 mm
Min Pipe Length ( m )
حداکثر طول لوله ( متر )
+15.0 mm
Max Pipe Length ( m )
حداقل طول لوله ( فوت )
-0.000 inch
Min Pipe Length ( ft )
حداکثر طول لوله ( فوت )
+0.591 inch
Max Pipe Length ( ft )
حداقل وزن واحد طول ( کیلوگرم بر متر )
1.719
Min Weight Per Unit Length ( kg/m )
حداکثر وزن واحد طول ( کیلوگرم بر متر )
2.101
Max Weight Per Unit Length ( kg/m )
حداقل وزن واحد طول ( پوند بر فوت )
1.155
Min Weight Per Unit Length ( lb/ft )
حداکثر وزن واحد طول ( پوند بر فوت )
1.412
Max Weight Per Unit Length ( lb/ft )
نتایج آزمون های فیزیکی ( Results of Physical Tests )
حداقل استحکام کششی ( MPa )
340
Min Tensile Strength ( Mpa )
حداقل استحکام کششی ( ksi )
49
Min Tensile Strength ( ksi )
حداکثر استحکام کششی ( MPa )
470
Max Tensile Strength ( MPa )
حداکثر استحکام کششی ( ksi )
68
Max Tensile Strength ( ksi )
حداقل استحکام تسلیم ( MPa )
235
Min Yield Strength ( Mpa )
حداقل استحکام تسلیم ( ksi )
34
Min Yield Strength ( ksi )
حداکثر استحکام تسلیم ( MPa )
****
Max Yield Strength ( MPa )
حداکثر استحکام تسلیم ( ksi )
****
Max Yield Strength ( ksi )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی استاندارد ( بار )
50
Standard Hydrostatic Test Pressure ( bar )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی استاندارد ( پوند بر اینچ مربع )
700
Standard Hydrostatic Test Pressure ( psi )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی متناوب ( بار )
****
Alternate Hydrostatic Test Pressure ( bar )
آزمون فشار هیدرواستاتیکی متناوب ( پوند بر اینچ مربع )
****
Alternate Hydrostatic Test Pressure ( psi )
حداقل فشار تسلیم ( بار )
568
Internal Pressure At Minimum Yield ( bar )
حداقل فشار تسلیم ( پوند بر اینچ مربع )
8219
Internal Pressure At Minimum Yield ( psi )
حد فشار نهایی ( بار )
822
Ultimate Burst Pressure ( bar )
حد فشار نهایی ( پوند بر اینچ مربع )
11845
Ultimate Burst Pressure ( psi )
حداقل درجه سختی راکول
***
Min Rockwell Hardness
حداکثر درجه سختی راکول
B78.7
Max Rockwell Hardness
حداقل درجه سختی برینل
***
Min Brinell Hardness
حداکثر درجه سختی برینل
143
Max Brinell Hardness
زبری سطح داخلی لوله ( e ) ( میلیمتر )
0.025 - 0.15
Pipe Absolute Roughness Value ( e ) ( mm )
زبری سطح داخلی لوله ( e ) ( اینچ )
0.00098 - 0.00591
Pipe Absolute Roughness Value ( e ) ( inch )
زبری نسبی ( e/D )
0.00539
Relative Pipe Roughness ( e/D )
درصد افزایش طول
26 درصد در 2 اینچ یا 50 میلیمتر
Elongation Percentage
نتایج آزمون های شیمیایی ( Results of Chemical Tests )
آزمون پوشش مقاوم خوردگی
***
Corrosion Resistant Coating Test
میزان خوردگی مجاز
0.8 - 2.0 mm
Corrosion Allowance
مواد خورنده لوله
Hydroxide ( OH-) / Sodium Hydroxide ( NaOH ) / Nitrate ( NO3- ) / Amine / Hydrogen Sulfide ( H2S ) / Caustic / Hydrogen ( H ) / Sea Water
Pipe Corrosive Substances
ترکیب شیمیایی ( Chemical Composition )
مقدار کربن در مواد لوله % ( C )
max 0.20
Carbon Percentage
مقدار منگنز در مواد لوله % ( Mn )
****
Manganese Percentage
مقدار گوگرد در مواد لوله % ( S )
max 0.05
Sulfur Percentage
مقدار فسفر در مواد لوله % ( P )
max 0.05
Phosphorus Percentage
مقدار سیلیسیم در مواد لوله % ( Si )
****
Silicium Percentage
مقدار کروم در مواد لوله % ( Cr )
****
Chromium Percentage
مقدار مس در مواد لوله % ( Cu )
****
Cupper Percentage
مقدار مولیبدن در مواد لوله % ( Mo )
****
Molybdenum Percentage
مقدار نیکل در مواد لوله % ( Ni )
****
Nickel Percentage
مقدار وانادیوم در مواد لوله % ( V )
****
Vanadium Percentage
مقدار کلومبیوم در مواد لوله % ( Cb )
****
Columbium Percentage
مقدار آلومینیوم در مواد لوله % ( Al )
****
Aluminium Percentage
مقدار کبالت در مواد لوله % ( Co )
****
Cobalt Percentage
درصد سایر عناصر در مواد لوله
( نیتروژن: Nitrogen ( N ): max 0.009 )
Percentage of Other Elements
خدمات موجود ( Available Services )
ماشینکاری
موجود
Machinability
اطلاعات تکمیلی ( Additional information )
روش های تولید
***
Manufacturing Methods
علامت گذاری های روی لوله
***
Pipe Marking Symbol
تعداد لوله در هر بندیل
***
Number of Pipes per Package

کاربرد این لوله بدون درز ( مانیسمان ) در ساختمانهای مسکونی و تجاری و در سیستمهای انتقال آب سرد و گرم، سرمایش و گرمایش، تهویه مطبوع و سیستم گاز رسانی ساختمان برای انتقال عادی بخار، گاز، هوا و آب است.

This seamless ( mannesmann ) pipe is used in residential and commercial buildings and transport systems, hot and cold water , heating and cooling systems to transfer gas ordinary building steam , HVAC, gas , air and water.

آدرس دیجی صنعتی

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین پلاک 330

آدرس دیجی صنعتی 2

02155429098  02155418351